Skirent

REGULAMIN I WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

Poniżej wskazane warunki stanowią integralną częśc umowy wypożyczenia.


1. Najemca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialnośc za wynajety sprzęt.

2. Sprzęt nie jest ubezpieczony za pośrednictwem konwencji regulującej przepisy i do tego dolicza się 10 % kwoty wypożyczenia, a w przypadku ryzyka kradzieży i złamania materiału 75 % wartości jest na koszt wynajmującego.

3. W przypadku całkowitego złamania lub kradzieży nie posiadającej konwencji regulującej przepisy, za przedmiotowy sprzęt zostanie obciążony najemca zgodnie z wartością rynkową.

4. W przypadku kradzieży najemca jest zobowiązany zgłosic kradzież w kompetentnych organach porządkowych.

5. W przypadku niewłaściwego stosowania i/lub uszkodzenia w wyniku aktu wandalicznego wynajęty materiał, bez względu na istnienie przepisów regulujących, koszt przyrócenia do stanu pierwotnego zostanie opłacony przez najemcę zgodnie z obowiązującym cennikiem napraw.

6. W przypadku montażu, naprawy i regulacji wiązań, jak i najmu nart alpejskich, należy podpisac porozumienie najmu celem akceptacji niniejszego regulaminu, który określa w wyraźny sposób regulację wiązań zgodnie z dostarczonymi przez najemcę oraz wg norm wydanych przez firmę produkujacą wiązania.

7. Wynajęty materiał musi byc zapłacony łącznie z dniem zwrotu, jeżeli ten oddany zostanie po godz. 9.00 rano.

8. W przypadku, kiedy wynajęty sprzęt nie zostałby zwrócony z jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z umową, siódmego dnia od daty ustalonej na zwrot, zostanie dokonane zgłoszenie kradzieży w stosunku do najemcy.

9. Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu jest możliwe na podstawie stosownego zaświadczenia lekarskiego.

10. W przypadku rezerwacji online, przy anulowaniu zamówienia, dokonany będzie zwrot wpłaconej kwoty, z potrąceniem 15 % wartości kwoty.

11. Niniejsza umowa najmu jest ważna po dokonaniu zapłaty kartą kredytową lub depozytu kwoty odpowiadającej wartości wynajetego materiału i/lub dokumentu tożsamości obowiązującej na okres najmu.

12. Niniejszym informujemy naszych klientów, że przetwarzanie ich danych osobowych przez wynajmującego, właściciela przetwarzania, nastapi w formie elektronicznej lub ręcznej wyłącznie celem wywiązania się z zobowiązań przedmiotowych i przyszłych umów, zgodnie z normami prawa i rozporządzeniami władz sądowych celem stosownego prowadzenia księgowości oraz karyoteki klientów. Podpisując niniejsza umowę z warunkami ogólnymi najmu, klient potwierdza wyraźnie, że otrzymał takie informacje i że się z nimi zapoznał i wyraża w ten sposób zgodę w odniesieniu do celów w niej zawartej w myśl art. 23 i 24 Kodeksu Privacy na przetwarzanie, przesyłanie i rozpowszechnianie swoich danych przez przedmiotowego właściciela i/lub osobę odpowiedzialną.

13. Wartośc całkowita naliczona zostanie w momencie podpisania umowy. Usługa jest imienna.

14. Prosimy klienta, by obchodził się ze sprzętem we właściwy sposób, dziękując mu za zaufanie i życząc mu dobrej zabawy.